Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség hírei

Emberölés bűntettének kísérletével vádolja az ügyészség azt a huszonéves férfit, aki gépkocsijával elütötte haragosát.

2022. május 19., 8:15

Tíz év fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mun­ká­ra kény­sze­rí­tet­te a gond­nok­ság alatt lévő sér­tet­tet,...

2022. május 10., 8:48

900 gép­ko­csit vizs­gál­tak át a rend­őrök egy nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban, de sze­ren­csé­re nem talál­tak bom­bát. A köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró...

2022. május 9., 8:58

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol az ügyész­ség egy test­vér­párt, akik egyi­kük hara­go­sát az utcán bán­tal­maz­ták és kés­sel több­ször...

2022. április 8., 8:33

A fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt tör­tént bal­eset egy nyír­egy­há­zi gyár­ban, mely­nek során a fel­rob­bant fém­ből készült sze­lep nyolc napon...

2022. március 25., 8:46

Nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki...

2022. február 16., 9:02

Enge­dé­lyez­te a köz­ve­tí­tői eljá­rást a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség annak az étel­fu­tár­ként dol­go­zó fér­fi­nak, aki munka köz­ben elekt­ro­mos...

2022. február 10., 8:29

Til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­sé­vel, vala­mint állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség nyolc sze­mélyt, akik...

2021. december 14., 9:11

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki alko­holt fogyasz­tott és köz­ben nyug­ta­tót is bevett, majd úgy köz­le­ke­dett...

2021. december 8., 9:01

1 2 6 7