Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­té­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sa, és a fér­fi­val szem­ben kisza­bott...

2020. augusztus 13., 8:57

Vád­lot­ti fel­leb­be­zés alap­ján a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolt férfi ügye. A Sze­ge­di...

2020. augusztus 12., 8:12

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta az íté­lő­táb­la az anyja éle­té­re törő békés megyei férfi...

2020. augusztus 4., 8:47

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az elítélt védő­je által elő­ter­jesz­tett per­újí­tá­si indít­vány eluta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a...

2020. augusztus 3., 8:28

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azzal a Békés megyei elkö­ve­tő­vel szem­ben hozott letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat...

2020. július 17., 8:12

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta annak a több­szö­rö­sen bün­te­tett...

2020. július 16., 8:48

Egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a tör­vény­szék azon dön­té­sé­vel, mellyel a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádolt férfi...

2020. július 15., 7:44

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság fenn­tar­tot­ta annak a hel­vé­ci­ai fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség halált okozó testi sér­tés...

2020. július 13., 8:48

A Szol­no­ki Tör­vény­szék eluta­sí­tot­ta a vád­lott­nak és védő­jé­nek letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se irán­ti indít­vá­nyát annak a cibak­há­zi...

2020. július 8., 8:40

1 2 26 27 28