Főoldal » Hírek » Tolna Megyei Főügyészség

A Tolna Megyei Főügyészség hírei

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-i kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja, 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. E tör­vény hozta létre a...

2022. június 13., 13:02

A Tolna Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta négy férfi letar­tóz­ta­tá­sát A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság, illet­ve a Tolna Megyei...

2022. május 27., 8:55

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja teg­nap egy hónap­ra elren­del­te annak a 21 éves...

2022. május 26., 8:50

A Szekszárdi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt nyolc férfit és egy nőt állított a héten a Szekszárdi Járásbíróság elé, akik a tolnai...

2022. május 20., 9:07

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te...

2022. május 6., 13:32

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves paksi férfi...

2022. április 22., 10:06

A Tolna Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta az 53 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi fel­gyúj­tot­ta a házát, és a tűz miatt az egyik roko­na...

2022. április 7., 11:36

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves sajó­ka­zai férfi...

2022. február 24., 9:45

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki gon­dat­la­nul oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet. Az áldo­zat és a többi sérült sem...

2022. február 15., 8:35

1 2 6 7