Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség

A Vas Vármegyei Főügyészség hírei

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett garáz­da­ság, könnyű testi sér­tés és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge vala­mint...

2021. január 12., 8:29

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze vasár­nap indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a sár­vá­ri rend­őr­jár­őrök Vas...

2020. december 21., 12:41

A Vas Megyei Főügyészség ügyeletes ügyésze indítványozta annak az ukrán férfinak a letartóztatását, aki 2020. december 17-én éjjel ittasan autókat gyújtott fel Sárváron.

2020. december 21., 8:37

A Vas Megyei Főügyészség ügyeletes ügyésze vasárnap állította bíróság elé azt az őrizetben lévő ukrán férfit, akit a szentgotthárdi rendőrjárőrök 2020. november 19-én,...

2020. november 23., 12:03

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szír állam­pol­gár­sá­gú, Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel...

2020. november 13., 12:31

A Vas Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban egy Vas megyei...

2020. november 12., 8:18

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki­nek szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zén a...

2020. november 11., 8:48

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség 2020. novem­ber 4-én bíró­ság elé állí­tot­ta, azt az őri­zet­ben lévő egyip­to­mi fér­fit, aki három líbi­ai állam­pol­gárt...

2020. november 4., 11:57

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen az albán állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész ellen, aki egy roko­ná­nak nyúj­tott segít­sé­get a magyar...

2020. november 4., 8:14

1 2 12 13 14