Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki a rend­őrök előli mene­kü­lé­se...

2022. november 29., 11:28

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség négy vár­pa­lo­tai fér­fi­val szem­ben, akik közül hár­man a cse­lek­mé­nyü­ket...

2022. november 24., 9:19

Tizen­két év alat­ti, a befo­lyá­sa alatt álló gyer­mek sérel­mé­re, annak véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak...

2022. november 18., 9:12

Külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség egy...

2022. november 17., 9:31

Bíró­ság elé állí­tot­ta a Pápai Járá­si Ügyész­ség azt a 27 éves mol­dáv ember­csem­pészt, aki 2022. novem­ber 9-én 29 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart...

2022. november 15., 9:21

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a vil­lany­sze­re­lőt, aki­nek...

2022. november 10., 9:06

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember, köztük tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének...

2022. október 27., 9:26

Véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal az 58 éves fér­fi­val...

2022. október 17., 9:17

Gyer­mek­ko­rú sér­tet­te­ket a közös­sé­gi hálón keresz­tül kihasz­ná­ló férfi ellen emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség. A vád­irat sze­rint a 27 éves...

2022. október 14., 9:06

1 2 27 28