Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi és köz­jo­gi szak­ágá­nak haté­kony együtt­mű­kö­dé­se foly­tán a gyer­me­kek joga­i­nak védel­mét biz­to­sí­tó...

2022. június 23., 8:46

Több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a...

2022. június 15., 10:09

Tizen­nyolc év alat­ti sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi...

2022. június 3., 9:04

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal az 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben itta­san, kocs­mai...

2022. június 2., 8:52

Súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer...

2022. május 25., 10:43

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 25 éves fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. május 22-én reg­gel az egyik...

2022. május 24., 10:08

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy az elkövető pszichológiailag alkalmatlan a járművezetésre.

2022. május 20., 9:01

A csempészett személy sanyargatásával elkövetett embercsempészés bűntette miatt letartóztatását indítványozta a Pápai Járási Ügyészség annak a 19 éves olasz állampolgárságú...

2022. május 19., 9:29

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a taní­tó­nőt, aki a...

2022. május 16., 10:08

1 2 24 25