Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Az ebtar­tás­tól tör­té­nő eltil­tás érde­ké­ben pol­gá­ri pert indí­tott a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a koráb­ban állat­kín­zás bűn­tet­te miatt...

2020. október 14., 8:58

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járá­si Ügyész­ség annak a két 18 éves, nyirá­di és zirci fia­tal­nak, akik 2020. októ­ber 9-én késő éjsza­ka...

2020. október 13., 9:42

A vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­se és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki...

2020. október 8., 11:18

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség három román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki össze­sen tizen­hat, Magyar­or­szág...

2020. október 3., 11:19

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt a 65 éves fér­fit, aki tavaly nyá­ron itta­san, a rajta segí­te­ni akaró...

2020. október 2., 9:50

Hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pápai Járá­si Ügyész­ség egy 40 éves hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki valót­la­nul ember­ölés­sel vádol­ta a volt...

2020. október 1., 9:58

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek...

2020. szeptember 25., 10:40

Elvesz­tett és meg­ta­lált, majd a segí­te­ni aka­rás szán­dé­ká­val az egyik közös­sé­gi oldal­ra kiposz­tolt bank­kár­tyák ada­ta­it fel­hasz­nál­va...

2020. szeptember 25., 9:37

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki az M7-es autó­pá­lya Bala­to­na­ka­rattya...

2020. szeptember 18., 8:47

1 2 4 5 6 7