Főoldal » Hírek » Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki ellopta a szomszédjában lakó idős asszony mozgássérült járművét

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2021 egyik feb­ru­á­ri éjsza­ká­ján itta­san haza­fe­lé tar­tott Tör­te­len. Egy hir­te­len vezé­relt ötlet­től hajt­va bemá­szott a szom­széd­já­ban lakó, közel nyolc­van éves sér­tett tel­ké­re. Ezután bement a garázs­ba, és onnan a hátsó kerí­tés­hez tolta a sér­tett három­ke­re­kű, akku­mu­lá­to­ros moz­gás­sé­rült jár­mű­vét. Ezt köve­tő­en a drót­ke­rí­tést leta­pos­ta illet­ve letép­te, majd a jár­mű­vet az így nyi­tott résen keresz­tül elvit­te.

Más­nap az elkö­ve­tő, miu­tán tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett fel­je­len­tést tett, elkezd­te szét­sze­rel­ni a jár­mű­vet, hogy rész­le­tek­ben rejt­se el.

A ceg­lé­di rend­őrök azon­ban hamar a nyo­má­ra buk­kan­tak és így még idő­ben meg­aka­dá­lyoz­ták a nyo­mok eltűn­te­té­sé­ben.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.

A meg­ta­lált esz­köz vissza­adá­sá­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megtalaltak-visszaadtak-a-rokkantkocsit