Főoldal » Hírek » Célt tévesztett a féltékeny nő – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a huszon­éves nő ellen garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban, éjsza­ka, a sér­tett férfi a tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi­val Tisza­lúc bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett, de navi­gá­ci­ós hiba miatt elté­vesz­tet­te a meg­fe­le­lő útirányt, ezért az egyik utcá­ban meg­állt, hogy útba­iga­zí­tást kér­jen.

Egy hely­bé­li fér­fit szó­lí­tott meg, aki a vád­lott élet­tár­sa, ekkor azon­ban a vád­lott kiné­zett a laká­suk­ból és meg­lát­ta, hogy az élet­tár­sa a házuk előtt egy autó mel­lett állva, vala­ki­vel beszél­get. Ész­re­vet­te, hogy a gép­jár­mű hátsó ülé­sén egy nő ül.

Fél­té­keny­sé­ge miatt azt gon­dol­ta, hogy ez lehet az a nő, aki­vel az élet­tár­sa meg­csal­ja őt, ezért a kony­há­ból magá­hoz vett egy hús­klop­fo­lót, azzal a kezé­ben ordí­toz­va kiro­hant az utcá­ra és azon­nal ütni kezd­te autó a karosszé­ri­á­ját és az ablak­üve­gét. A sofőr nem tudta mire vélni a hely­ze­tet, ijed­té­ben gyor­san elhaj­tott.

A gép­jár­mű­ben mint­egy 80 000 Ft össze­gű kár kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott.