Főoldal » Archív » „Csak benéztünk”- mondták a mozgáskorlátozott, állandó ápolásra szoruló beteg kifosztói- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zás foly­tat egy 38 éves és egy 31 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt.

A két férfi 2020 júni­us végén a kora haj­na­li órák­ban Kazinc­bar­ci­kán egy lakó­épü­let föld­szin­ti laká­sa­i­nak bejá­ra­ti ajta­ja­it pró­bál­ta nyi­to­gat­ni, ami­kor talál­tak egy, csak kilincs­re zárt ajtót. Bemen­tek a lakás­ba és kutat­ni kezd­tek. Az egyi­kük bement abba a szo­bá­ba, ahol az állan­dó ápo­lás­ra szo­ru­ló moz­gás­kor­lá­to­zott, oxi­gén­pa­lac­kot hasz­ná­ló sér­tett nő az ágyá­ban aludt. Körü­löt­te az ágyon és köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben vol­tak elhe­lyez­ve min­den­na­pi hasz­ná­la­ti tár­gyai, hogy azo­kat bár­mi­kor elér­hes­se.

Ezek közül a férfi elvett egy mobil­te­le­font, a pénz­tár­cá­ból 6 000 Ft kész­pénzt, vala­mint egy bank­kár­tyát.

Ezután egy másik szo­bá­ba is be akart menni, de ott az ajtó­nyi­tás olyan zaj­jal járt, hogy a beteg nő ott lakó fia fel­éb­redt, és szem­be talál­ta magát a fér­fi­val, akire ráki­a­bált, hogy „Mi van?”. Erre a férfi azt vála­szol­ta, hogy „csak benéz­tünk” és kisza­ladt a lakás­ból, utána köz­vet­le­nül távo­zott a társa is.

A sér­tett nő fia az abla­kon kite­kint­ve még látta elfut­ni a fér­fit, ille­tő­leg látta a sétál­va távo­zó másik gya­nú­sí­tot­tat is.

A nő a nyo­mo­zás során hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt.

A két fér­fit Kazinc­bar­ci­kán, egy busz vég­ál­lo­má­son állí­tot­ták meg a rend­őrök, akik­nek érke­zé­se­kor a gya­nú­sí­tot­tak a mobil­te­le­font egy kuká­ba dob­ták. Így akar­ták elke­rül­ni, hogy fele­lős­ség­re von­ják őket. A nyo­mo­zás során azon­ban a tele­font meg­ta­lál­ták.

A rend­őri elő­ter­jesz­tés alap­ján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – külö­nös vissza­eső­nek, ille­tő­leg vissza­eső­nek minő­sü­lő – gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, a sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­nak, ille­tő­leg újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek a veszé­lye miatt.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal és indo­ka­i­val egyet­ért­ve, azzal egye­ző­en egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, akik fel­leb­be­zés­sel éltek.