Főoldal » Archív » Csicskának nézték a jegyvizsgálót

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves és egy 32 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak 2019. ápri­lis hónap első nap­ja­i­ban, a dél­utá­ni órák­ban, egyi­kük fele­sé­gé­vel és három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel együtt a mező­zom­bo­ri vas­út­ál­lo­má­son ittas álla­pot­ban fel­száll­tak a Sátor­al­ja­új­hely irá­nyá­ba köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat­ra.

Ami­kor a vas­úti kocsi­ban leül­tek, az ott tar­tóz­ko­dó jegy­vizs­gá­ló meg­kér­dez­te tőlük, milyen jegyet szán­dé­koz­nak venni, mivel Mező­zom­bor vas­út­ál­lo­má­son nincs lehe­tő­ség jegy­vál­tás­ra. A jegy­vizs­gá­ló kér­dé­sé­re az egyik férfi alpá­ri stí­lus­ban szi­dal­maz­ni kezd­te a mező­zom­bo­ri for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő höl­gyet, mert azt sérel­mez­te, hogy még az állo­má­son fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy ne dohá­nyoz­zon. Ezután a vád­lot­tak közöl­ték, hogy ked­vez­mé­nyes jegye­ket sze­ret­né­nek venni, mire a jegy­vizs­gá­ló kérte, hogy iga­zol­ják a ked­vez­mény­re való jogo­sult­sá­gu­kat.

A vád­lot­tak ezen fel­há­bo­rod­tak, sértő kije­len­té­se­ket tet­tek a jegy­vizs­gá­ló­ra, aki fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy ezt hagy­ják abba, és visel­ked­je­nek kul­tu­rál­tan, külön­ben kizár­ja őket az uta­zás­ból. A vád­lot­tak erre közöl­ték, hogy nem vásá­rol­nak jegyet, de nem is száll­nak le a vonat­ról. Fel­áll­tak a helyük­ről, és elin­dul­tak a moz­dony és a vas­úti kocsi közöt­ti elő­tér felé hát­rá­ló jegy­vizs­gá­ló irá­nyá­ba, köz­ben a kezü­ket emel­get­ték felé, feje­lő moz­du­la­to­kat tet­tek, és azt mond­ták, hogy meg­ve­rik és bedob­ják a vonat alá.

A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett az elő­tér­be mene­kült és bezár­ta a kocsi­aj­tót, miköz­ben tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kért.

A vád­lot­tak azon­ban elhúz­ták az ajtót, kiju­tot­tak az elő­tér­be és a jegy­vizs­gá­lót a vagon ajta­já­hoz szo­rí­tot­ták, egyi­kük ismé­tel­ten a kezét fenye­ge­tő módon ráemel­te. Ekkor­ra azon­ban a vonat beér­ke­zett a bod­rog­ke­reszt­úri állo­más­ra, és a sér­tett leme­ne­kült, de a pero­non állva a vád­lot­tak tovább fenye­ge­tőz­tek, egyi­kük az öklét emel­get­te, feje­lő moz­du­la­to­kat tett ismét, míg a másik bólin­tó moz­du­la­tok­kal utalt az eset­le­ges táma­dás­ra, és újból azzal fenye­ge­tőz­tek, hogy a sér­tet­tet bedob­ják a vonat alá.

Cse­lek­mé­nyük­nek az vetett véget, hogy a rend­őr­jár­őrök a hely­szín­re érkez­tek, jelen­lé­tük­ben elis­mer­ték, hogy meg­pró­bál­ták „becsics­kí­ta­ni” a jegy­vizs­gá­lót.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a több­szö­rös vissza­eső sze­mé­lyi minő­sült­sé­gű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg vádlott-társával szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.