Főoldal » Hírek » Csoportos önbíráskodássá fajult a pénztárca visszaszerzése – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal három Kapos­vár kör­nyé­ki fér­fi­val – köz­tük egy fia­tal­ko­rú­val - szem­ben, akik tör­vény­sér­tő módon akar­tak vissza­sze­rez­ni egy eltűnt pénz­tár­cát az állí­tó­la­gos tet­tes­től.

A fia­tal­ko­rú vád­lott és fel­nőtt társa 2022 janu­ár­já­ban az esti órák­ban ott­ho­ná­ban keres­te fel a sér­tet­tet, aki­ről azt fel­té­te­lez­ték, hogy ellop­ta a vád­lott neve­lő­any­já­nak pénz­tár­cá­ját.

A két férfi elő­ször csak az utcá­ról kia­bál­va fenye­ge­tő­zött a sér­tett apjá­val, majd magá­val a sér­tet­tel, akik hiába bizony­gat­ták, hogy nincs náluk a kere­sett pénz­tár­ca. A fia­tal­ko­rú vád­lott egy pofont is adott a meg­gya­nú­sí­tott fér­fi­nak.

Miu­tán a tett­le­ges­ség­gel nem értek célt, a fia­tal­ko­rú vád­lott tele­fo­non a hely­szín­re hívta az apját is, aki ahe­lyett, hogy fékez­ni pró­bál­ta volna az indu­la­to­kat, maga is bekap­cso­ló­dott a sér­tet­tek bán­tal­ma­zá­sá­ba. Elő­ször az idő­sebb sér­tet­tet ütöt­te orrba, majd a fiá­val és az isme­rő­sük­kel együtt benyom­ták a sér­tet­tek házá­nak nagy­ka­pu­ját, ahol előbb az udva­ron, utána pedig az utcá­ra kihúz­va ütle­gel­ték és rug­dos­ták a tár­ca­lo­pás­sal vádolt fia­ta­labb fiút.

A bán­tal­ma­zás­nak néhány perc­cel később az vetett véget, hogy a vád­lot­tak meg­hal­lot­ták, hogy kihív­ták a rend­őrö­ket. A két sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lot­ta­kat a kapos­vá­ri rend­őrök már más­nap elfog­ták, majd ügyé­szi indít­vány­ra vala­mennyi­ük letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te a bíró­ság.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás hatá­lya alá került vád­lot­tak közül a fia­tal­ko­rú ter­helt­tel szem­ben fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za, míg az apjá­val és a har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.  

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szín­meg­te­kin­tés során készí­tet­te.