Főoldal » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség » Csoportos rablás Lajosmizsén- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú és két test­vé­re ellen, akik 2020. ápri­lis 24-én dél­után Lajos­mi­zsén kör­be­vet­tek egy hely­bé­li fiút és elra­bol­ták tőle a kerék­pár­ját.

 A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott és két test­vé­re 2020. ápri­lis 24-én dél­után Lajos­mi­zsén egy park­ban ültek, ami­kor ész­re­vet­tek egy fia­tal­em­bert, aki arra kerék­pá­ro­zott. A fia­tal­ko­rú elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett érté­ke­it, amit elmon­dott a test­vé­re­i­nek is.

A fia­tal­ko­rú vád­lott a sér­tet­tet utána kiál­tott és meg­ál­lí­tot­ta. Ezután oda­sza­ladt hozzá, majd követ­ték a test­vé­rei is. Kör­be­vet­ték a sér­tet­tet. A fia­tal­ko­rú elő­ször tüzet kért a sér­tet­től, majd el akar­ta kérni a tele­fon­ját és kerék­pár­ját, hogy „kipró­bál­ja”.

A sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta, mire a fia­tal­ko­rú vád­lott két kéz­zel meg­fog­ta a bicik­li kor­má­nyát, jobb lábá­val pedig a kerék­pár első kere­ké­re lépett. Eköz­ben az egyik test­vér fel­emel­te az ököl­be szo­rí­tott kezét, hogy meg­fé­lem­lít­se a sér­tet­tet, a másik test­vér pedig szin­tén meg­ra­gad­ta a kerék­pár kor­má­nyát.

A sér­tett még ekkor sem enged­te el a kerék­párt, a fia­tal­ko­rú vád­lott pedig meg­pró­bál­ta elven­ni a sér­tett tele­fon­ját is, de nem tudta. Ezután a fia­tal­ko­rú rán­gat­ni kezd­te a kerék­pár kor­má­nyát, amit a sér­tett végül a túl­erő­től való félel­mé­ben elen­ge­dett. A fia­tal­ko­rú vád­lott fel­pat­tant a kerék­pár­ra és test­vé­re­i­vel együtt elin­dul­tak.

A sér­tett utá­nuk szólt, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get. Erre az egyik test­vér vissza­for­dult és fenye­ge­tő­en azt mond­ta, hogy ne mer­jen ilyet tenni. A vád­lot­tak a rab­lás­sal szer­zett kerék­párt elad­ták az egyik isme­rő­sük­nek, aki­től a rend­őrök lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sér­tett­nek.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és a fia­tal­ko­rú­val szem­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­se, fel­nőtt test­vé­re­i­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.