Főoldal » Hírek » Nagy szenvedés után pusztultak el a sertések – A Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te és veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a 67 éves vád­lott több, mint tíz éve foly­tat kisállattartó- és tenyész­tő fog­lal­ko­zást. Egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal kötött vál­lal­ko­zói szer­ző­dés alap­ján 2018. őszén 3353 mala­cot helyez­tek el a vád­lott által üze­mel­te­tett ser­tés­te­le­pen bér­híz­la­lás­ra. 2019. janu­ár köze­pén a ser­tés­te­le­pen cső­tö­rés tör­tént, ami miatt négy istál­lót kb. 30-40 cm maga­san elle­pett a híg­trá­gyá­val keve­re­dett hideg­víz. Ezek­ben az épü­le­tek­ben az ott bezár­va tar­tott ser­té­sek nagy szám­ban elpusz­tul­tak ful­la­dás, illet­ve meg­be­te­ge­dé­sek követ­kez­té­ben. Az álla­tok napo­kon át külö­nös szen­ve­dés­nek vol­tak kité­ve.

Az alkal­ma­zot­tak több­ször fel­hív­ták a vád­lott figyel­mét a kiala­kult hely­zet súlyos­sá­gá­ra és a ser­té­sek töme­ges elpusz­tu­lá­sá­ra, amit a vád­lott maga is meg­te­kin­tett, azon­ban – a fog­lal­ko­zá­sá­val kap­cso­la­tos köte­les­sé­ge­it meg­szeg­ve – a ser­té­sek azon­na­li kime­ne­kí­té­se érde­ké­ben nem intéz­ke­dett, a legyen­gült és meg­be­te­ge­dett álla­tok­hoz állat­or­vost nem hívott, és a ser­té­sek tulaj­do­no­sát sem érte­sí­tet­te. 2019. janu­ár végén kb. 80 tete­met elszál­lít­ta­tott, ezután azon­ban alkal­ma­zot­ta­it arra uta­sí­tot­ta, hogy a ser­tés­te­te­me­ket vigyék az istál­ló mögé és szal­má­val takar­ják le.

A 2019. feb­ru­ár 2-án elvég­zett ellen­őr­zés­kor a tulaj­do­nos kép­vi­se­lői 1136 ser­tés hiá­nyát álla­pí­tot­ták meg, mely­ből 493 darab bizo­nyít­ha­tó­an elpusz­tult, míg 643 dara­bot nem talál­tak meg. Majd az istál­lók­ban tar­tott taka­rí­tás során az ott lévő trá­gyá­ból még továb­bi 45-50 tetem került elő, melye­ket a vád­lott szin­tén az istál­lók mögé vite­tett. Mivel a ser­tés­te­te­mek és egyéb marad­vá­nyok veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül­nek, ezért a vád­lott ennek kihe­lye­zé­sé­vel enge­dély nél­kül hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get vég­zett.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a fog­lal­ko­zá­sá­tól eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Bony­há­di Járás­bí­ró­ság­nál. Emel­lett az ügyész­ség a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág felé jel­zés­sel élt.