Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter az Országgyűlés előtt ismertette a 2021. évi beszámolót
Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­tar­tot­ta az Ország­gyű­lés előtt a par­la­men­ti beszá­mo­ló­ját az ügyész­ség 2021. évi tevé­keny­sé­gé­ről.
 
A leg­főbb ügyész szám­ba vette az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi terü­le­ten 2021-ben vég­zett mun­ká­já­nak fon­to­sabb ada­ta­it, ame­lyek közül kieme­lés­re méltó, hogy a bíró­sá­gok a vád­lot­tak 87,9%-át érin­tő­en min­den tekin­tet­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző dön­tést hoz­tak.
 
A leg­főbb ügyész kitért arra is, hogy az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ágá­ban ikta­tott ügyek száma 2021-ben az előző évhez képest mint­egy 20%-kal nőtt. Mind­ez jól mutat­ja, hogy ezen terü­let egyre fon­to­sabb sze­re­pet ját­szik mind az ügyész­ség, mind a tár­sa­da­lom éle­té­ben.
 
Az ügyész­ség 2021. évi tevé­keny­sé­gé­ről szóló beszá­mo­ló itt elér­he­tő: http://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/2022/10/ogy_beszamolo_2021.pdf