Főoldal » Hírek » Drogériák kifosztására specializálódott a három vádlott- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 66 éves nőből és két fér­fi­ból álló pécsi tár­sa­ság ellen, akik dro­gé­ri­ák kifosz­tá­sá­ra spe­ci­a­li­zá­lód­tak.

A három vád­lott 2018 decem­be­ré­ben előbb egy nagy­atá­di, majd egy nagy­ka­ni­zsai dro­gé­ri­á­ból ugyan­az­zal a mód­szer­rel lopott par­fü­mö­ket, illet­ve érté­ke­sebb koz­me­ti­kai cik­ke­ket. Az egyik férfi segít­sé­gé­vel az asszony a ter­mé­ke­ket a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te, mialatt har­ma­dik tár­suk takar­ta őket a biz­ton­sá­gi kame­rák és az eladók elől.

A három vád­lott ilyen mód­szer­rel előbb 3 darab par­fü­möt és 7 darab szem­pil­la­spi­rált lopott el 54.000,-Ft érték­ben, majd 9 db. par­fü­möt 110.000,-Ft érték­ben.

A nyo­mo­zást hát­rál­tat­ta, hogy az egyik bün­te­tett elő­éle­tű férfi soká­ig isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dott, majd Auszt­ri­á­ban került bör­tön­be, ahol jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. Tár­sa­i­nak szin­tén van bűnö­zői múlt­ja, mivel a bün­te­tett elő­éle­tű 66 éves asszony kifosz­tás miatt egy másik ügy­ben jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van, illet­ve a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, míg a har­ma­dik férfi a koráb­bi elíté­lé­sei miatt több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül.

Az ügyész­ség az asszonnyal és Auszt­ri­á­ban fogva tar­tott tár­sá­val szem­ben fog­ház foko­za­tú, míg több­szö­rös vissza­eső tár­suk­kal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.