Főoldal » Hírek » Egy meggondolatlan ütés halálos következménye és büntetése – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben az ittas vád­lott ököl­lel állon ütöt­te az erő­sen ittas sér­tet­tet, aki az ütés követ­kez­mé­nye­ként elszen­ve­dett sérü­lé­se­i­be később a kór­ház­ban bele­halt.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az elő­ké­szí­tő ülé­sen 2020. decem­ber 16-án meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért négy év bör­tön­bün­te­tés­re és négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A nem jog­erős íté­let sze­rint az ittas vád­lott a tata­bá­nyai ben­zin­kú­ton, éjsza­ka az erő­sen ittas sér­tet­tel annak beszó­lá­sa miatt vitá­ba keve­re­dett. Végül kezet fog­tak, aztán újra vesze­ked­ni kezd­tek, amely­nek során a vád­lott a közé­jük békí­tő szán­dék­kal álló isme­rő­se háta mögül, leg­alább köze­pes erő­vel, ököl­lel állon ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett a várat­lan ütés­től hanyatt zuhant a kőjá­ró­la­pon, és az agy­ál­lo­mányt is káro­sí­tó fej­sé­rü­lé­sei miatt 18 nap múlva a kór­ház­ban elha­lá­lo­zott.

A vád­lott ter­hé­re esik az erő­sen ittas, emi­att véde­ke­zé­sé­ben kor­lá­to­zott sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tés, miu­tán a sér­tett álla­po­ta nyil­ván­va­ló­an fel­is­mer­he­tő volt szá­má­ra is. Köz­is­mert ugyan­is, hogy az ilyen álla­pot­ban lévő sze­mé­lyek a ref­lex­te­vé­keny­sé­gük kor­lá­to­zott­sá­ga miatt az elle­nük irá­nyu­ló erő­sza­kos cse­le­ke­det elhá­rí­tá­sá­ra, az erő­sza­kos cse­le­ke­det elle­ni véde­ke­zés­re kép­te­le­nek.  Még a kisebb erő­vel tör­té­nő bán­tal­ma­zá­suk ese­tén is a bizony­ta­lan egyen­sú­lyi hely­ze­tük miatt fenn­áll – az elkö­ve­tő tuda­ta által is átfo­gott – súlyos sérü­lé­sük bekö­vet­ke­zé­sé­nek a lehe­tő­sé­ge. Külö­nö­sen ott, ahol a sér­tett feje kemény, szi­lárd talaj­hoz ütőd­het, csa­pód­hat. A vád­lott ter­hé­re esik saját ittas álla­po­ta is, mert arra, annak követ­kez­té­ben beszű­kült tuda­tá­ra nem hivat­koz­hat, mivel az önhi­bá­já­ból faka­dó ittas­sá­gá­ért fele­lős, az ebben az álla­po­tá­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyért ugyan­úgy bűnös, mint egy józan elkö­ve­tő.

A meg­gon­do­lat­lan üté­sé­vel, annak követ­kez­mé­nyé­vel pedig – a továb­bi bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek súlyá­ra és nyo­ma­té­ká­ra figye­lem­mel – a közép­mér­ték köze­lé­ben kisza­bott négy év bör­tön­bün­te­tés és négy év mel­lék­bün­te­tés ará­nyos, egy­ben fel­tét­le­nül szük­sé­ges, a másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint.