Főoldal » Hírek » Egy tyúk megfogása miatt vascsővel verte agyon a kutyáját – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben vas­cső­vel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta kutyá­ját, hogy az állat elpusz­tult.

A vád sze­rint a vád­lott úgy tar­tot­ta az udva­ron kiköt­ve német juhász keve­rék kutyá­ját, hogy az állat köze­lé­be tud­tak menni a szin­tén az udvar­ra enge­dett barom­fi­ak.

2020 augusz­tu­sá­ban az eb meg­fo­gott egy hozzá tévedt tyú­kot. Ekkor az indu­la­tos férfi egy 68 cm-es vas­csö­vet vett magá­hoz, majd „Meg­dög­lesz!” fel­ki­ál­tás­sal nagy erő­vel ütni kezd­te a kutyát.

A vád­lott üté­se­i­nek ere­jé­től az eb kopo­nyá­ja és nyak­csi­go­lyái eltör­tek úgy, hogy az elpusz­tult.

A vád­lott a kutya tete­mét a ház kert­jé­ben elás­ta (kép), azon­ban a sió­fo­ki rend­őrök beje­len­tés alap­ján még aznap meg­ta­lál­ták az elhul­lott álla­tot.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző­en a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - a fér­fit 10 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá a pró­ba­idő tar­ta­má­ra elren­del­te a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. A dön­tést az ügyész­ség tudo­má­sul vette.

A fel­hasz­nált kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.