Főoldal » Hírek » Éjjel és késsel támadt az alvó sértettekre – letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szer­da éjjel támadt volt élet­tár­sa csa­lád­já­ra és oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. janu­ár 20-án este 7 óra körül ittas álla­pot­ban fel­ke­res­te volt élet­tár­sa test­vé­rét egy megye­be­li kis­fa­lu­ban levő házuk­ban és azt kérte tőlük, hogy ott marad­has­son éjsza­ká­ra. Miu­tán a férfi kéré­sét eluta­sí­tot­ták a sér­tet­tek tart­va attól, hogy a gya­nú­sí­tott vissza­tér, a kaput bela­ka­tol­ták és a nagy­tes­tű kutyát is elen­ged­ték. Mind­ez azon­ban a gya­nú­sí­tot­tat nem aka­dá­lyoz­ta meg abban, hogy a szom­széd ingat­lan felől éjfélt rövid­del meg­elő­ző­en bemásszon és házba bejus­son.  

A ház­ban a férfi egy kés­sel az alvó sér­tet­tek­re támadt, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy „meg­ölöm a fia­dat, meg­hal­tok”. A gya­nú­sí­tott több­ször fel­ső­tes­ten szúr­ta volt élet­tár­sa test­vé­rét és meg­pró­bál­ta meg­szúr­ni a sér­tett élet­tár­sát és a köz­tük alvó kis­ko­rú gyer­me­kü­ket is. A sér­tet­tek ház­ban tar­tóz­ko­dó isme­rő­se köz­be­lé­pé­sé­re a gya­nú­sí­tott fel­ha­gyott cse­lek­mé­nyé­vel és elme­ne­kült. 

A meg­szúrt fér­fi­nak a hely­szí­nen levők első­se­gélyt nyúj­tot­tak, miköz­ben a men­tő­ket érte­sí­tet­ték, majd a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lít­va rajta élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre.

A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en buj­kált, őt elfo­ga­tó parancs­ra egy für­dő­szo­bá­ban kiala­kí­tott rej­tek­hely­ről állí­tot­ták elő és vet­ték őri­zet­be a Makói Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei.

A több ember, köz­tük 14. élet­évét be nem töl­tött sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, mint élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés ténye és veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén fog dön­te­ni.