Főoldal » Hírek » Éjszaka, otthonában rabolta ki az idős férfit a testvérpár- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és testi sér­tés miatt emelt vádat az ellen a test­vér­pár ellen, akik éjsza­ka, ott­ho­ná­ban támad­ták rá egy idős fér­fi­ra azért, hogy erő­szak­kal elve­gyék az érté­ke­it.

A fia­ta­labb test­vér­nek 2019 őszén anya­gi prob­lé­mái adód­tak, ezért több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű báty­já­hoz for­dult segít­sé­gért. Ekkor a test­vé­rek kita­lál­ták, hogy az egyik idős isme­rő­sük­től fog­nak erő­szak­kal pénzt sze­rez­ni.

A két vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­ben az éjsza­kai órák­ban bement a 71 éves sér­tett lakó­há­zá­ba, aki ekkor az ágy­ban feküdt, azon­ban a betö­rés hang­já­ra fel­éb­redt. Az idő­seb­bik vád­lott ekkor több alka­lom­mal fejen ütöt­te a sér­tet­tet, miköz­ben a pénze átadá­sát köve­tel­te tőle.

Ezután közö­sen kimen­tek a kony­há­ba, ahol az idő­sebb vád­lott erő­szak­kal sakk­ban tar­tot­ta a sér­tet­tet, akit ismé­tel­ten több­ször meg­ütött, míg a fia­ta­labb test­vér a ház­ban érté­kek után kuta­tott és meg­ta­lál­ta az idős férfi nem­rég kéz­be­sí­tett, 80.000 forint össze­gű nyug­dí­ját, amit maguk­hoz vet­tek és távoz­tak a hely­szín­ről.

A sér­tett­nek ugyan csak könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek, de a bán­tal­ma­zás során az idő­sebb vád­lott kiütöt­te az egyik fogát, aki ezál­tal mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lést is oko­zott.

A vád­lot­ta­kat már az eset más­nap­ján őri­zet­be vet­ték a rend­őrök, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra mind­ket­ten letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek. Az idő­sebb test­vér azóta meg­kezd­te egy másik ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát, míg a fia­ta­labb vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljá­rást.

Az ügyész­ség test­vér­pár­ral szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.