Főoldal » Hírek » Elaludt vezetés közben, majd frontálisan ütközött- vádemelés FOTÓKKAL – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a teher­gép­ko­csit veze­tő sop­ro­ni fér­fi­val szem­ben, aki azért ütkö­zött fron­tá­li­san egy másik gép­ko­csi­val, mert elaludt veze­tés köz­ben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. janu­ár 3-án reg­gel a mun­kál­ta­tó­ja teher­gép­ko­csi­ját vezet­te a 8119. számú úton Kör­nye irá­nyá­ból Tata felé. A férfi veze­tés köz­ben elaludt, emi­att áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san ütkö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi­val.

Az ütkö­zést köve­tő­en a teher­gép­ko­csi a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li, míg a vét­len  nő által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi a bal olda­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba sod­ró­dott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló ujj­tö­rést, és  kéz­kö­zép­csont­tö­rést szen­ve­dett, a bal kéz moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­ga mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­ke­len­dő.

A tata­bá­nyai rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség azt  indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.