Főoldal » Egyéb kategória » Elásta az élő kismacskákat – gyorsított eljárásban bíróság elé áll – Fotókkal

Egy nő három kis­macs­kát ásott el élve, akik csak a rend­őr­ség­nek és az állat­vé­dők­nek köszön­he­tő­en marad­tak élet­ben, a kerü­le­ti ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja a ter­hel­tet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott­nak, egy 65 éves nőnek a XXIII. kerü­let­ben a szom­széd­ja jelez­te, hogy közös udva­ru­kon macs­kák szü­let­tek. A szom­széd úgy gon­dol­ta, hogy a kis­macs­kák a 65 éves nő macs­ká­já­nak köly­kei. A gya­nú­sí­tott 2019. szep­tem­ber 6-án a dél­előt­ti órák­ban az udvar bok­ros részén fekvő három kis­macs­ka mel­lett egy ásó­nyom­nyi mély­sé­gű göd­röt ásott, majd a három, meg­kö­ze­lí­tő­leg három­he­tes állat­köly­köt bele­tet­te a gödör­be, ezután azt vissza­te­met­te

Az egyik kis­macs­ká­nak a nap folya­mán sike­rült kiás­nia magát, a másik ket­tőt az egyik lakó által érte­sí­tett rend­őrök és a rend­őrök által kihí­vott állat­men­tők talál­ták meg. A föld­ből kiásott macs­kák az éle­tü­kért küz­döt­tek, mozog­tak, nyá­vog­tak. A fel­ta­lá­lá­su­kat köve­tő­en mind­há­rom macs­ka azon­na­li, szak­sze­rű ellá­tás­ban része­sült, így élet­ben marad­tak. A gya­nú­sí­tott szán­dé­ka a kis­macs­kák elpusz­tí­tá­sa volt.

A Buda­pes­ti XX.,  XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt több­szö­rö­sen minő­sí­tett  állat­kín­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban még a héten bíró­ság elé állít­ja.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett, szin­tén fény­ké­pes köz­le­mény itt elér­he­tő:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elve-elasta-a-kismacskakat#2