Főoldal » Hírek » Élet-halál harc karddal, vízmértékkel – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt négy férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2019 szil­vesz­te­rén, Ózdon, egy csa­lá­di ház­ban, ven­dég­ség­ben vol­tak óév búcsúz­ta­tón. Éjsza­ka közü­lük két ittas vád­lott átment a szom­szé­dos házba, ahol a csa­lád­ta­gok­kal agresszív fel­lé­pé­sük miatt szó­vál­tás­ba kerül­tek. Az egyik vád­lott meg­fe­jel­te a csa­lád­főt, majd dula­kod­ni kezd­tek, de a házi­ak felül­ke­re­ked­tek, kitusz­kol­ták őket a lakás­ból, viszont a vere­ke­dést kez­de­mé­nye­ző vád­lott azzal a kije­len­tés­sel távo­zott, hogy elmegy egy kar­dért és leszur­kál, megöl min­den­kit. Öt - tíz perc múlva mind a négy vád­lott meg­je­lent ugyan­en­nél a ház­nál. A koráb­ban meg­ölés­sel fenye­ge­tő­ző vád­lott egy 70 cm hosszú­sá­gú kar­dot tar­tott magá­nál, míg egyik vádlott-társánál lapát­nyél volt, a másik két vád­lott pedig tég­lá­kat és köve­ket vet­tek maguk­hoz. Mind­annyi­an rátá­mad­tak az ingat­lan­ban tar­tóz­ko­dó csa­lád­ra.

A kar­dot hasz­ná­ló vád­lott üvöl­töz­ve csap­ko­dott és vag­dal­ko­zott, beju­tott a lakás­ba, köz­ben az ajtó üve­ge­zett részét betör­te. A ben­ti­ek véde­ke­zé­sül vas­vil­lát, lapá­tot fog­tak, míg a csa­lád­fő a kard­dal táma­dó­val szem­ben egy fém víz­mér­ték­kel véde­ke­zett elhá­rít­va a csa­pá­so­kat, de köz­ben a kezén több­ször meg­sé­rült.

A táma­dó­kat sike­rült kiszo­rí­ta­ni a ház­ból, de a kar­dot hasz­ná­ló vád­lott az udva­ron újból rátá­madt a csa­lád­fő­re, míg vádlott-társai köve­ket, tég­lá­kat és kézi­szer­szá­mo­kat dobál­tak a csa­lád irá­nyá­ba. A csa­lád­ját védő férfi éppen egy fél­tég­la elől elha­jolt, ami­kor a vád­lott kard­dal lesúj­tott a fejé­re, „meg­öl­lek!” fel­ki­ál­tás­sal.

A sér­tett az arcán mély, vágott seb­bel járó sérü­lést szen­ve­dett el, a halá­los kime­ne­tel elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő.

Idő­köz­ben a másik vád­lott egy csa­lád­ta­got lapát­nyél­lel pró­bált meg­üt­ni, aki viszont vas­vil­lá­val véde­ke­zett, de az üté­sek közül egy, a halán­ték tájé­kát elér­te. Ezután még a vád­lott egy fél­tég­lát is a férfi felé dobott, amely a feje hátsó részé­nél elta­lál­ta, ettől meg­szé­dült, az épü­let falá­nak esett, 8 napon túl gyó­gyu­ló köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

A vád­lot­ta­kat a hely­szín­re kísé­rő két másik vád­lott ugyan nem ment be a sér­tet­tek udva­rá­ra, de a tel­jes ese­mény­sor ideje alatt folya­ma­to­san kövek­kel, tég­lák­kal és szer­szá­mok­kal dobál­ták a sér­tet­te­ket, vala­mint a csa­lá­di házat, abla­ka­it betör­ték, és egy sze­mély­gép­ko­csit is meg­ron­gál­tak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a kard­dal táma­dó bün­te­tett elő­éle­tű, vala­mint a lapát­nyél­lel táma­dó szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a táma­dás­ban részt vevő két másik bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.