Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó büntetést indítványoz az ügyészség az ismerősét szíven szúró férfi ügyében – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A koráb­ban élet­fogy­tig­lan­ra ítélt férfi a fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt szúr­ta szí­ven isme­rő­sét. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel sújt­sa, és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből.

2021 már­ci­u­sá­ban emelt vádat a Pest Megyei Főügyész­ség a jelen­leg 57 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A fér­fit 1999-ben ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság. A vád­lott 2020 nya­rán - a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa ideje alatt -, Duna­ke­szin, egy szí­ves­sé­gi hasz­ná­lat­ra átadott lakó­ko­csi­ban szó­vál­tást köve­tő­en fejbe rúgta és szí­ven szúr­ta isme­rő­sét. A táma­dást köve­tő­en a sér­tet­tet magá­ra hagy­ta, aki orvo­si segít­sé­get nem kért, mert ittas álla­po­ta miatt elaludt. Men­tőt más­nap az áldo­za­tot fel­ke­re­ső szo­ci­á­lis mun­kás hívott. A sér­tett a gon­dos orvo­si ellá­tást köve­tő­en fel­épült a sérü­lé­se­i­ből.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a fér­fit külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 16 év sza­bad­ság­vesz­tés­re,  és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A hatá­ro­zat ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve -, indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál, hogy a vád­lot­tat sújt­sa élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel, és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből.

A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás lefoly­ta­tá­sát letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: http://ugyeszseg.hu/lakotarsat-szurta-mellkason-letartoztatasi-inditvany-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/