Főoldal » Egyéb kategória » Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kezdeményezte a fellebbviteli ügyész az óbudai óvónő gyilkosára

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2019. decem­ber 5-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­ben az elkö­ve­tés­kor hat­van­he­te­dik élet­évét betöl­tött vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt húsz év sza­bad­ság­vesz­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A vád­lott­nak 2018 nya­rán vég­leg meg­rom­lott a kap­cso­la­ta lányá­val, mert az élet­tár­sá­hoz és annak édes­any­já­hoz köl­tö­zött, magá­ra hagy­va őt. A vád­lott úgy hitte, hogy a lányát az őt befo­ga­dó óvónő vette rá a kap­cso­la­tuk meg­sza­kí­tá­sá­ra, ezért sze­re­tet­fél­tés­ből elha­tá­roz­ta, hogy az óvó­nőn elég­té­telt vesz és enge­déllyel tar­tott lőfegy­ve­ré­vel meg­öli. Terve vég­hez­vi­te­lé­hez a sér­tett mun­ká­ba járá­si szo­ká­sa­it meg­fi­gyel­te, majd 2018. novem­ber 21-én reg­gel, annak lak­he­lyén meg­vár­ta és az utcá­ra kilé­pő sér­tet­tet négy lövés­sel kivég­zés­sze­rű­en meg­öl­te.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban kez­de­mé­nyez­te, hogy a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a vád­lot­tal szem­ben kima­gas­ló tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gű bűn­cse­lek­mé­nye miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

A vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény ezen a lin­ken érhe­tő el: http://ugyeszseg.hu/vademeles-az-obudai-emberoles-miatti-bunugyben/