Főoldal » Pest Vármegyei Főügyészség » Élettársát és gyermeküket tartotta fogva – Letartóztatási indítvány – A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki élet­tár­sát bán­tal­maz­ta és közös gyer­me­kük­kel együtt fogva tar­tot­ta.

Az elkö­ve­tő élet­tár­sa 2020. októ­be­ré­től egy ceg­lé­di ren­de­lő­in­té­zet­ben kez­dett mun­kát végez­ni. Ez a fér­fi­nak nem tet­szett és egyre erő­sza­ko­sab­ban pró­bál­ta ráven­ni a nőt arra, hogy vált­son mun­ka­he­lyet.

A hely­zet egyre súlyos­bo­dott egé­szen addig, hogy 2020. novem­ber 11-én az elkö­ve­tő már – négy­éves közös gyer­me­kük jelen­lé­té­ben – dur­ván bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet, aki emi­att el akart köl­töz­ni a gyer­mek­kel együtt.

  1. novem­ber 14-én a férfi úgy kíván­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a nő és a gyer­mek elköl­tö­zé­sét, hogy a magas kerí­tés­sel kör­be­zárt ingat­lan kapu­já­nak zár­já­ba bele­tör­te a kul­csot.

Ezután a sér­tet­től a gép­ko­csi­ja kul­csát is elvet­te és kés­sel felé szur­kál­va fenye­get­te. Ennek során leg­alább két ízben meg is szúr­ta a nő kezét, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­nek a négy­éves gyer­mek ekkor is végig szem­ta­nú­ja volt.

A csa­lá­di drá­má­nak a TEK Műve­le­ti Egy­sé­gé­nek hely­szín­re érke­ző cso­port­ja vetett véget, akik­nek sike­rült – a vele foly­ta­tott tele­fo­nos tár­gya­lás után – az elkö­ve­tőt elfog­ni.

A fér­fit két rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tés­nek bűn­tet­té­vel, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sít­ják.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.