Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okozott a bántalmazó élettárs – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség egy férfi ellen emelt vádat, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, amely­nek élet­ve­szé­lyes ered­mé­nye lett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett nő élet­tár­sak vol­tak. Idő­vel azon­ban a férfi fél­té­kennyé vált és emi­att több­ször is bán­tal­maz­ta 2018-ban az élet­tár­sát. Ebben az idő­szak­ban a férfi elve­szí­tet­te a mun­ká­ját és azért is a nőt hibáz­tat­ta, így ez is okot szol­gál­ta­tott arra, hogy ököl­lel ütöt­te a sér­tet­tet.

Emel­lett rossz anya­gi hely­ze­tük miatt rávet­te a sér­tet­tet arra, hogy isme­rő­se­ik­hez jár­jon el pénzt kérni. Amennyi­ben azon­ban nem hozott haza meg­fe­le­lő össze­get újfent meg­ver­te. A nő félel­mé­ben tit­kol­ta a bán­tal­ma­zá­so­kat, orvos­hoz nem ment el azok miatt.

2018 novem­be­ré­nek egyik nap­ján az elkö­ve­tő ismét dühbe gurult és pofoz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd egy nad­rág­szíj­jal ütle­gel­te hátát és comb­ját, vala­mint ököl­lel is több alka­lom­mal arcon ütöt­te.    

Pár nap­pal később a férfi ismét elküld­te pénzt kérni a nőt, aki azon­ban az előző bán­tal­ma­zás­ból elszen­ve­dett sérü­lé­sei miatt elment az orvo­si ügye­let­re.

Az ellá­tá­sa során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy töb­bek között orr­csont­ja, szem­üreg csont­ja és több bor­dá­ja is eltört, fején, has­fa­lán, comb­ján, csí­pő­jén több zúzó­dás is kelet­ke­zett. A bor­da­tö­ré­sek miatt a lég­zé­si funk­ci­ó­i­nak súlyos veszé­lyez­te­té­se állt fent, amely miatt köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az ügy­ben a férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyész­ség.