Főoldal » Hírek » Elhunytak adataival éltek vissza és hamis aláírásokkal nyújtottak be ajánlóíveket a 2018. évi országgyűlési választáson – vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat két idős­ko­rú nő ellen, akik a vád sze­rint egy – az Ország­gyű­lé­sen kívü­li – párt jelölt­jét segí­tet­ték tör­vény­te­len módon. Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát indít­vá­nyoz­za.

A vád­irat sze­rint két 88 éves nő 2018-ban egy – Par­la­men­ten kívü­li – párt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­jé­nek gyűj­töt­tek aján­lá­so­kat. Az egyik nő három sze­mély nevé­ben, a másik egy sze­mély nevé­ben, hami­san írta alá az aján­ló­íve­ket, illet­ve az egyi­kük által leadott aján­ló­íve­ken több – nem a név­tu­laj­do­nos­tól, hanem isme­ret­len sze­mély­től szár­ma­zó – hamis alá­írás sze­re­pelt, illet­ve azok öt olyan sze­mély ada­ta­it is tar­tal­maz­ták, akik az aján­lás idő­pont­já­ban már elhuny­tak.

A bűnös maga­tar­tás követ­kez­té­ben az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­löl­tet – aki a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyé­ről nem tudott – 2018. már­ci­us­ban nyil­ván­tar­tás­ba is vet­ték, e nél­kül nem lett volna meg a tör­vény által meg­kí­vánt 500 aján­lás.

A két nő ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben, tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést.