Főoldal » Hírek » Elítélések és letartóztatások a rendőrbántalmazási ügyekben- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség alig több, mint egy hét alatt 6 ügy­ben, 13 sze­mély őri­ze­tét ren­del­te el hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban 3 napon belül elítél­te azt a bor­so­di párt, akik 2020. novem­ber 10-én alko­hol­fo­gyasz­tást köve­tő­en vesze­ked­ni kezd­tek, majd a 25 éves férfi gép­ko­csi­já­val neki­haj­tott egy tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­já­nak. A cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök intéz­ke­dé­se során az elkö­ve­tő agresszív­vé vált, rátá­madt a rend­őrök­re, egyi­kü­ket fojtó fogás­sal átka­rol­ta, ellen­ál­lá­sát csak könny­gáz spray alkal­ma­zá­sá­val tud­ták meg­tör­ni.

A Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat a vád­irat sze­rin­ti tény­ál­lás és minő­sí­tés alap­ján hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben, ame­lyet a nő bűn­se­géd­ként köve­tett el.  A bíró­ság a fér­fit 1 év 10 hó, 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 400.000 forint pénz­bün­te­tés­re, míg 26 éves barát­nő­jét 1 év, 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 225.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let­tel szem­ben az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.

Szin­tén ered­mé­nyes volt az a bíró­ság elé állí­tás, amely ügy­ben a Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­ság hozott íté­le­tet a héten. 3 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, 5 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­ték  azt a 31 éves fér­fit, aki 2020. novem­ber 7-én a haj­na­li órák­ban ittas álla­pot­ban, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, a kijá­rá­si kor­lá­to­zást figyel­men kívül hagy­va úgy köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, hogy veszé­lyez­tet­ve a rend­őrö­ket azt a rend­őr­au­tó felé kor­má­nyoz­ta. Az ügyész súlyo­sí­tá­sért, vala­mint a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se miatt fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­tat­ta azt a hét fős csa­lá­dot, akik a körö­zés alatt álló roko­nuk­kal szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­re támad­tak 2020. novem­ber 9-én.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a múlt hét­vé­gén 3 ügy­ben ren­del­te el azok­nak a bor­so­di fér­fi­ak­nak az őri­ze­tét, aki­ket szin­tén hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en vala­mennyi­ü­ket letar­tóz­tat­ta.

Az ügyek­ben köz­zé­tett koráb­bi köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

http://ugyeszseg.hu/orizetben-a-borsodi-ferfi-aki-ittasan-kijarasi-korlatozas-alatt-veszelyeztette-gepkocsijaval-a-rendoroket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotoval/,

http://ugyeszseg.hu/ujabb-hivatalos-szemely-elleni-eroszak-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/,

http://ugyeszseg.hu/orizetben-egy-csalad-akik-jogszeruen-intezkedo-rendorokre-tamadtak-fotokkal/