Főoldal » Fővárosi Főügyészség » Elítélték a koronavírussal kapcsolatos álhírek gyártásával nyerészkedő „kattintásvadász” férfit- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 10 hónap 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re és 390 ezer Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat

 A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2020. máju­sá­ban emelt vádat azzal a 31 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki egy keres­ke­del­mi tele­ví­zió hír­adó­já­nak web­lap­já­ra hason­lí­tó hon­la­pon 2020. janu­ár 28. és janu­ár 29. nap­ja­in haszon­szer­zé­si cél­lal  valót­lan tar­tal­mú, a köz­nyu­gal­mat meg­za­va­ró hely­szí­ni fotók­kal ellá­tott álhí­re­ket jelen­te­tett meg abból a cél­ból, hogy a hírek fel­zak­la­tó hatá­sá­ra az álta­la üze­mel­te­tett média-felületeken a  meg­te­kin­tés­szá­mo­kat növel­je.

A vád­lott által üze­mel­te­tett web­la­pon, majd ugyan­csak a vád­lott által működ­te­tett közös­sé­gi média felü­le­te­ken az álhí­rek arról szól­tak, hogy a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó – iga­zol­tan koro­na­ví­rus­sal - fer­tő­zött kína­i­a­kat és velük kap­cso­lat­ban álló  magyar állam­pol­gá­ro­kat szál­lí­tot­tak kór­ház­ba, töb­ben már el is huny­tak, köz­tük egy magyar ide­gen­ve­ze­tő is.

Az álhí­rek között sze­re­pelt az is, hogy a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um beje­len­tet­te, misze­rint  az összes Budapest-Peking repü­lő­já­ra­tot már töröl­ték, továb­bá Buda­pest frek­ven­tált pont­ja­in vírus­fer­tő­zött embe­rek estek össze és min­den előz­mény nél­kül hal­tak meg, ezért a ható­sá­gok ott­hon­ma­ra­dás­ra kérik Magyar­or­szág lakos­sá­gát.

A vád­lott közös­sé­gi médi­á­ban elhe­lye­zett álhí­re­it az azo­kat olva­sók mint­egy 4000 alka­lom­mal meg is osz­tot­ták.

Az ügy­ben az ügyész­ség koráb­bi, a vád­eme­lés­sel kap­cso­la­tos saj­tó­köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://ugyeszseg.hu/panikkeltesre-alkalmas-remhireket-terjesztett-hogy-kattintasvadaszattal-penzhez-jusson-vademeles/