Főoldal » Egyéb kategória » Előzetes letartóztatásban az édesanyját kirabló férfi

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a szen­te­si fér­fi­nak, aki 2017. janu­ár 16-án az édes­any­ját bán­tal­maz­ta azért, hogy pénzt adjon neki.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2017. janu­ár 16-án a dél­utá­ni órák­ban fel­szó­lí­tot­ta a vele közös ingat­lan­ban élő édes­any­ját, hogy adjon neki 30.000,-Ft-ot. A sér­tett meg­ta­gad­ta a pénz átadá­sát, a férfi ekkor több alka­lom­mal lábon rúgta a meg­rom­lott egész­sé­gű sér­tet­tet, miköz­ben köve­tel­te tőle a pénzt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás és a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átad­ta a 30.000,-Ft-ot az elkö­ve­tő­nek, aki ezután távo­zott az ingat­lan­ból.

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re töre­ked­ne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem jog­erős.