Főoldal » Hírek » Elsőfokon börtönre ítélték a bűnszövetségben elkövetett dohánycsempészettel vádolt öt férfit – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Öt vád­lot­tat mond­tak ki bűnös­nek orgaz­da­ság­ban, a Fővá­ro­si Főügyész­ség négy vád­lot­tal szem­ben fel­leb­bez, hogy a letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­té­sük mér­té­két súlyo­sít­sa a bíró­ság.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség két – egye­sí­tett – vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint három férfi, 60, 62 és 38 éve­sek, 2014 ápri­li­sá­ig, tisz­tá­zat­lan ere­de­tű, a jöve­dé­ki adó­zás alól elvont dohány­árut sze­rez­tek meg és tárol­tak, kiala­kít­va egy fel­adat­meg­osz­tá­son ala­pu­ló, szer­ve­zett elkö­ve­tést. Az adó­zat­lan dohány egy részét a bűn­szö­vet­ség más szál­lít­mány­nak álcáz­va az Egye­sült Király­ság­ba csem­pész­te, azért, hogy ott piac­ra dobja. A tri­ó­hoz az utol­só hónap­ban, a rend­sze­res együtt­mű­kö­dés szán­dé­ká­val csat­la­ko­zott az egyik vád­lott 60 éves test­vé­re, illet­ve az elfo­gás előt­ti, utol­só, jelen­tős érté­kű szál­lí­tás ere­jé­ig egy 47 éves férfi is.

A bűn­szö­vet­ség össze­sen 82 mil­lió forint érté­kű árut szer­zett meg haszon­szer­zé­si cél­lal, ebből a 60 és a 47 éves férfi nem a tel­jes elkö­ve­té­si érték­ben volt érin­tett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az öt férfi ellen bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vádat kép­vi­se­lő Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jogi minő­sí­tést az ugyan­olyan bün­te­té­si tétel­lel, 5-től 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett, külö­nö­sen nagy érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­re módo­sí­tot­ta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az öt fér­fit. Négy vád­lott 2 és fél évtől 3 évig ter­je­dő, letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást kapott, a fel­tá­ró, beis­me­rő val­lo­mást tevő 47 éves férfi 2 év bör­tön­bün­te­tést, amely­nek a vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság 3 évre fel­füg­gesz­tet­te, és az összes vád­lot­tat 100 ezer­től 500 ezer forin­tig ter­je­dő pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség négy vád­lott ter­hé­re, a letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, a fel­füg­gesz­tett­re ítélt fér­fi­val kap­cso­lat­ban három nap gon­dol­ko­zá­si időt tart fenn. Több vád­lott és védő is fel­leb­be­zett.