Főoldal » Archív » Eltitkolta a lottónyeremény egy részét a felesége elől – vádat emelt az ügyészség

Vádat emelt a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az ellen a Csong­rád megyei férfi ellen, aki 2017-ben, vagyon­meg­osz­tás során eltit­kol­ta fele­sé­ge elől közös lot­tó­nye­re­mé­nyük jelen­tős részét, közel 260 mil­lió forint­tal káro­sít­va meg őt.

A vád sze­rint a vád­lott és fele­sé­ge 2016 novem­be­ré­ben teli­ta­lá­la­tot értek el az ötös lot­tón. A majd­nem 900 mil­lió forint össze­gű, közös nye­re­ményt az álta­luk meg­je­lölt, nyolc bank­szám­lá­ra utal­ta át, melyek mind­egyi­ke felett a férj bírt kizá­ró­la­gos ren­del­ke­zé­si jog­gal.

A házas­pár a nye­re­mény­ből 2017-ben közö­sen ingat­la­no­kat, vala­mint gép­jár­mű­ve­ket vásá­rolt. Idő­köz­ben házas­sá­guk foko­za­to­san meg­rom­lott, ezért a fele­ség kez­de­mé­nyez­te a házas­tár­si vagyon­kö­zös­sé­gük meg­osz­tá­sát, illet­ve azt, hogy a férje adja ki neki a nye­re­mény­ből fenn­ma­radt, őt meg­il­le­tő részt. Az ezzel kap­cso­la­tos egyez­te­té­se­ik során a vád­lott azt állí­tot­ta, hogy a nye­re­mény­ből már csu­pán 300 mil­lió forint maradt, jól­le­het a való­ság­ban abból még 800 mil­lió forint­nál is több volt meg.

A vád­lot­ti nyi­lat­ko­zat alap­ján meg­szer­kesz­tett házas­sá­gi vagyon­kö­zös­sé­get meg­szün­te­tő szer­ző­dést mind­két fél alá­ír­ta. A szer­ző­dés­ben a vád­lott köte­le­zett­sé­get vál­lalt arra, hogy átutal­ja a fele­sé­gé­nek a nye­re­mény­ma­rad­vány felét, 150 mil­lió forin­tot, aki ennek tel­je­sí­té­se ese­té­re lemon­dott min­den köve­te­lé­sé­ről fér­jé­vel szem­ben. A fele­ség a pénz átuta­lá­sa után szem­be­sült azzal, hogy férje téve­dés­be ejtet­te, és való­já­ban csak­nem 410 mil­lió forint járt volna neki.

A külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te elkö­ve­té­se miatt folya­mat­ban lépő bün­te­tő­el­já­rás­ban a sér­tett az őt ért, közel 260 mil­lió forin­tos kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.