Főoldal » Hírek » Elütötte az útkarbantartó munkást, aki a helyszínen elhunyt- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 75 éves férfi figyel­met­len­sé­ge miatt és a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve ütöt­te el az úttest fel­újí­tá­sán dol­go­zó mun­kást, aki a hely­szí­nen elhunyt.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 75 éves ter­helt 2019 ápri­li­sá­ban a dél­utá­ni órák­ban haladt jár­mű­vé­vel a fel­újí­tá­sa alatt álló M15-ös autó­úton. Az útsza­ka­szon 30 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás volt érvény­ben, ennek elle­né­re a vád­lott 86-91 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett. Emi­att és figyel­met­len­sé­ge miatt későn ész­lel­te az úttes­ten állva mun­kát végző 66 éves sér­tet­tet, akit féke­zé­se elle­né­re, 76-81 km/h sebes­ség­gel fron­tá­li­san elütött.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádol­ja. Vele szem­ben öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a bíró­ság tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től.

A nyo­mo­zás során a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.