Főoldal » Hírek » Elütötte barátját az ittas vádlott- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­szo­bosz­lói férfi ellen, aki enge­dély nél­kül hasz­nál­ta a sér­tett gép­ko­csi­ját, majd azzal később őt elütöt­te.

A vád­lott és a sér­tett bará­tok, a sér­tett 2020. júli­us 24-én dél körü­li idő­ben meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy segít­sen neki a gép­ko­csi sze­re­lé­sé­ben. A vád­lott elment a sér­tett­hez, ahol beszél­get­ni és ita­loz­ni kezd­tek. A ház előtt, a kapu­be­já­ró­ban állt a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ja, azt az indí­tó­kulccsal bein­dí­tot­ta és zenét hall­gat­tak.

 

Rövid idő eltel­té­vel a sér­tett bement a ház udva­rá­ra, ez idő alatt a vád­lott beült az autó­ba, mivel a sér­tett azt meg­en­ged­te neki, hogy bein­dít­sa a jármű motor­ját. A vád­lott azon­ban később a sér­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül elin­dult a kocsi­val egy köze­li bolt­ba, hogy sze­szes italt vásá­rol­jon. Ezután Haj­dú­szo­bosz­lón kocsi­ká­zott, miköz­ben a sér­tett a moz­gá­sát segí­tő elekt­ro­mos kere­kes­szék­kel utána ment és keres­ni kezd­te. A sér­tett már haza­fe­lé tar­tott, az úttest menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­lán haladt, ami­kor a vád­lott az autó­val az utcá­ba érke­zett, a sér­tet­tel azo­nos irány­ba haladt, azon­ban ittas­sá­gá­ból eredő nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt őt nem ész­lel­te, ezért a jármű ele­jé­vel a kere­kes­szék hátul­já­nak ütkö­zött, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett abból a föld­re esett.

 

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek eltört a boká­ja, továb­bá zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket is szen­ve­dett. A boka­tö­rés nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés, a tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 4-6 hét.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett és úgy vezet­te a sér­tett gép­ko­csi­ját, hogy a szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­sé­gű sze­szes ital volt.

 

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

 

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén elis­me­ri a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.