Főoldal » Hírek » Élve eltemetéssel fenyegette meg a rendőrt egy férfi – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szen­te­si fér­fi­vel szem­ben, aki a helyi rend­őr­ka­pi­tány­ság egyik veze­tő beosz­tá­sú tiszt­jét fenye­get­te meg élet­ve­szé­lye­sen a közös­sé­gi médi­á­ban.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 29. nap­ján, az egyik közös­sé­gi média felü­le­ten írt bejegy­zé­sé­ben azzal fenye­get­te meg a rend­őr­tisz­tet, és annak fiát, hogy ha a test­vé­ré­vel szem­be­ni nyo­mo­zás­ban a bíró­ság marasz­ta­ló íté­le­tet hoz, akkor élve elte­me­ti őket.

A sér­tet­tek más­nap a férfi fele­lős­ség­re voná­sa iránt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő.

A járá­si ügyész­ség a vissza­eső elkö­ve­tőt hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben - amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri - 50 nap elzá­rás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.