Főoldal » Hírek » Elveszett kutyákat tulajdonított el- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint 2019. decem­ber máso­dik felé­ben egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen élő csa­lád két faj­ta­tisz­ta kutyá­ja elszö­kött, a tele­pü­lés kör­nye­ze­té­ben kóbo­rol­tak.

A sér­tett fel­hí­vást tett közzé, hogy a kutyá­kat meg­ta­lál­ja, bízva a becsü­le­tes meg­ta­lá­ló­ban. Az álla­tok érté­ke egyen­ként 100 000 Ft volt.

A vád­lott néhány nap­pal ezután egy tár­sa­ság­gal autó­zott, ami­kor az úton ész­re­vet­te a két kutyát. Meg­ál­lí­tot­ta az autót, és az ebe­ket betet­te a gép­jár­mű­be. Az uta­sok­kal nem közöl­te, hogy mit ter­vez az álla­tok­kal, de tisz­tá­ban volt azzal, hogy elvesz­tek, viszont neki az volt a szán­dé­ka, hogy pénzt sze­rez belő­lük.

Az egyik szom­széd tele­pü­lés­re meg­ér­kez­ve, a kutyák­kal kiszállt az autó­ból, és azo­kat egy fér­fi­nek fel­aján­lot­ta meg­vé­tel­re azzal, hogy azok az övéi. Végül az egyik álla­tot 10 000 Ft-ért el tudta adni.

Az autó­val tovább köz­le­ked­tek, útköz­ben viszont a fia­tal­ko­rú vád­lott – miu­tán már pénz­hez jutott – a másik kutyát egy elha­gyott terü­le­ten elen­ged­te.

A sér­tett a későb­bi­ek­ben tudo­mást szer­zett az eladott kutyá­ja hol­lé­té­ről, és azt vissza­vá­sá­rol­ta, míg az elen­ge­dett álla­tot a köz­úton később isme­ret­len körül­mé­nyek között egy autó elgá­zol­ta, és elpusz­tult.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést, párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott.