Főoldal » Hírek » Elvitték a széfet, 13 millió forint a kár – fotókkal – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy Győr-Moson-Sopron megyei falu­ból 2018 máju­sá­ban úgy vit­tek el egy pán­cél­szek­rényt a benne lévő 12.891.300 forint­tal együtt, hogy azt a pénz­in­té­zet pad­ló­já­ról fel­fe­szí­tet­ték, autó­ba rak­ták, majd elhaj­tot­tak a hely­szín­ről.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két férfi har­mad­ma­gá­val együtt egy éjje­li órán a pénz­in­té­zet­hez haj­tot­tak, a kül­té­ri kame­rát elfor­dí­tot­ták, a riasz­tót pur­hab­bal befúj­ták, majd távoz­tak a hely­szín­ről. Fél órá­val később vissza­tér­tek oda, fel­fe­szí­tet­ték az épü­let ajta­ja­it, majd a pad­ló­ról fel­fe­szí­tet­ték az oda rög­zí­tett szé­fet is. A 370.000 forint érté­kű szé­fet ezt köve­tő­en kivit­ték az autó­juk­hoz és elhaj­tot­tak a hely­szín­ről.

A Győri Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val szem­ben emelt vádat jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt. Az idő­sebb férfi több­szö­rös, fia külö­nös vissza­eső. Tet­tü­kért velük szem­ben 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a beis­me­rés és a tár­gya­lás­ról való lemon­dás ese­té­re arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat öt-öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.