Főoldal » Egyéb kategória » Eredményes egyezséget kötött az ügyészség – elítélték az adócsalókat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt hat sze­mély ellen költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lás vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint az egyik vád­lott ügy­ve­ze­té­se alatt műkö­dő, elekt­ro­ni­kai ter­mé­kek­kel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, Hong Kong­ból szer­zett be ter­mé­ke­ket, magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba hoza­tal­lal. A cég a vádlott-társai által kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­tól szám­lá­kat foga­dott be, és azok ÁFA-tartalmát jog­el­le­ne­sen levo­nás­ba helyez­te.

A lán­co­lat­ban vol­tak ország­ha­tá­ron kívü­li gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok is, és olyan köz­be­ik­ta­tott cégek, ame­lyek a szám­lák sze­rint az áru­kat továb­bi cégek­nek érté­ke­sí­tet­ték, majd az adó meg­fi­ze­té­se nél­kül, elér­he­tet­len­né vál­tak.

A fel­épí­tett rend­szer adó­ki­ját­szás­ra irá­nyult, a vád­lott részé­ről az elekt­ro­ni­kai ter­mé­kek euró­pai közös­sé­gi érté­ke­sí­té­se nem volt iga­zol­ha­tó. A vád­lott adó­le­vo­ná­si jogot nem gya­ko­rol­ha­tott volna, cse­lek­mé­nyé­vel ÁFA adó­nem­ben a költ­ség­ve­tés­nek 69 717 068 Ft kárt oko­zott.

Az érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got az adó­vizs­gá­lat hatá­lya alatt érté­ke­sí­tet­ték, és lét­re­hoz­tak egy újabb gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, amely átvet­te az ere­de­ti kft. helyét. Ezen, az egyik vádlott-társ ügy­ve­ze­té­sé­ben műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat foga­dott be, azo­kat adó­be­val­lá­sa­i­ban fel­hasz­nál­ta, és ezzel ÁFA adó­nem­ben a költ­ség­ve­tés­nek 51 043 000 Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott.

A bün­te­tő­el­já­rás nyo­mo­za­ti sza­ka­szá­ban mind a hat vád­lott az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint, a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és annak követ­kez­mé­nye­i­ről egyez­sé­get kez­de­mé­nyez­tek a vád­ha­tó­ság­gal.

Az egyez­ség­ben vala­mennyi­en beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, tudo­má­sul vet­ték azok jogi minő­sí­té­sét, közü­lük a vagyo­ni hát­rány oko­zá­sá­val érin­tett két vád­lott vál­lal­ta annak tel­jes össze­gű meg­té­rí­té­sét.

A két vád­lott a vagyo­ni hát­rány össze­gét az adó­ha­tó­ság leté­ti szám­lá­já­ra befi­zet­te.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen az egyez­sé­get jóvá­hagy­va, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jog­erős.