Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozta az ügyészség a dunaföldvári raktárat üzemeltető cigarettacsempész-hálózat egyik tagjának letartóztatását – a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja csü­tör­tö­kön egy hónap­ra elren­del­te annak a minő­sí­tett orgaz­da­ság­gal gya­nú­sí­tott duna­új­vá­ro­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ukrán állam­pol­gár­sá­gú tár­sa­i­val nagy mennyi­sé­gű ille­gá­lis ciga­ret­ta érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a három ukrán állam­pol­gár férfi 2019. évtől kezd­ve dohány­ter­mé­kek ille­gá­lis keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zik. A zár­jegy nél­kü­li – fel­te­he­tő­en belo­rusz és sváj­ci ere­de­tű – ciga­ret­tát egy duna­föld­vá­ri rak­tár­ban tárol­ták, ahová idén augusz­tus­ban és októ­ber­ben is érke­zett kül­föld­ről „áru”. Az elkö­ve­tők az érté­ke­sí­tés­re váró ter­mé­ke­ket ezután innen szál­lí­tot­ták, illet­ve szál­lít­tat­ták el.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai szer­ve­zett akció kere­té­ben több hely­szí­nen, fél­mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó érték­ben fog­lal­tak le külön­bö­ző már­ká­jú ciga­ret­tát. Az ukrán elkö­ve­tők magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si helyén ezen kívül mint­egy 350 mil­lió forint­nyi kész­pénzt is talál­tak a nyo­mo­zók.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 70 éves magyar állam­pol­gár férfi „biz­ton­sá­gi őri” fel­ada­to­kat látott el a rak­tár­nál, vala­mint maga is részt vett a dohány­ter­mé­kek le- és fel­ra­ko­dá­sá­ban.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit külö­nö­sen jelen­tős érték­re, jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ter­mék­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, amely bűn­cse­lek­mény 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az elkö­ve­tők fel­ku­ta­tá­sa jelen­leg is nagy erők­kel folyik.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlyá­ra, vala­mint arra, hogy az ukrán tár­sai jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­kod­nak, a gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.