Főoldal » Egyéb kategória » Erőszakkal válaszolt a zokon vett kérdésre – vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. szep­tem­ber 07 –én, éjjel, az egyik tisza­új­vá­ro­si sörö­ző­be ment, ahol talál­ko­zott az egyik isme­rő­sé­vel, aki a vád­lott volt sógor­nő­je felől érdek­lő­dött. A vád­lott ezen annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy a kér­dést válasz nél­kül hagy­va, a bár­székkel együtt fel­lök­te a fér­fit. Miu­tán a sörö­ző pul­to­sá­nak fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott távo­zott a helyi­ség­ből, rövid idő eltel­té­vel a sértett is haza­in­dult. A sörö­ző előtt azon­ban újra szem­ben talál­ta magát a vád­lot­tal, aki ismét bán­tal­maz­ni kezd­te. Ököl­lel arcon ütöt­te, majd a föld­re került sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ta.

A sér­tett a bántalma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló dara­bos orr­csont­tö­rést szen­ve­dett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak.