A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megállapította, hogy az egyik hazai mobilszolgálttó által alkalmazott lakossági szerződésben több szerződési feltétel is tisztességtelen, és kötelezte a céget arra, hogy azokat saját költségén két országos napilapban tegye közzé.

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Főügyészség keresetet nyújtott be a Fővárosi Bíróságra, mert észlelték, hogy az egyik lakossági mobilszolgáltató tisztességtelen szerződési kikötéseket alkalmaz a fogyasztói szerződéseiben. Az első fokon eljáró bíróság csupán az egyik feltételt találta érvénytelennek, ezért az ügyész fellebbezett, és az eljárást a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség vitte tovább.

A közérdekű perben a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megállapította, hogy fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltétel (ÁSZF), valamint az előfizetői szerződés blanketták alábbi előfizetői nyilatkozatai a következők szerint tisztességtelenek:

Az a nyilatkozat, amely szerint „Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződés megkötése során a Szolgáltató teljes körű tájékoztatást nyújtott az alternatív barangolásszolgáltató választásának lehetőségéről, az érvényes barangolási díjakról és az Euró tarifáról.” azért tisztességtelen, mert a fogyasztó olyan nyilatkozatát rögzíti, ami a szolgáltató részéről a teljes körű tájékoztatás megtörténtére, fogyasztó általi elismerésére vonatkozik.

Az a nyilatkozat, amely szerint „Nyilatkozom, hogy az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás minőségének hiányosságaival kapcsolatos felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről a tájékoztatást az ÁSZF 12.4.7. és 12.6.11. pontban foglaltak szerint megkaptam. Megjelölt igénybevételi hely: az Előfizetői Szerződés. »Előfizető adatai« pontjában, illetve a »Szolgáltató adatai« pontjában megadott cím.”, továbbá azon nyilatkozat, mely szerint „Nyilatkozom, hogy az Előfizetői Szerződésben megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás minőségének hiányosságaival kapcsolatos felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről a tájékoztatást az ÁSZF 12.4.2.1. (d) és 12.6.9. pontban foglaltak szerint megkaptam.” azért tisztességtelen, mert az előfizetői szerződés részét képező általános szerződési feltétel megjelölt pontjának megismerésére vonatkozik úgy, hogy a nyilatkozatból, vagy további részéből annak tartalma nem ismerhető meg, így a fogyasztó tényleges, megfelelő tájékoztatásának igazolására nem alkalmas.

A „megértettem és elfogadom, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatomat az Előfizetői Szerződés hatálya és a jogérvényesítésre nyitva álló határidő alatt nem vonhatom vissza” szövegrész azért tisztességtelen, mert nem egyértelmű, hogy a fogyasztó hozzájáruló, visszavonhatatlan nyilatkozata mire, mely adatokra vonatkozik.

Az a nyilatkozat, amely szerint „Nyilatkozom, hogy az ÁSZF teljes szövegének a rendelkezésemre bocsátására nem tartok igényt.”, valamint az a nyilatkozat, mely szerint „Megegyezésünknek megfelelően kérem, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az általam megadott e-mail címre elektronikus levélben küldje meg.” azért tisztességtelenek, mert a jogszabály által biztosított lehetőségekhez képest a fogyasztó joglemondását tartalmazza az ÁSZF és az előfizetői szerződés megküldésére vonatkozóan.

Azon kikötés, melyek szerint „Kijelentem, hogy az Előfizetői Szerződés ideje alatt szóban úgy nyilatkoztam, hogy amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés módosítását kezdeményezi, a nyilatkozattételem elmulasztása mint ráutaló magatartás, vagy a tevőleges magatartásom a szerződésmódosítás elfogadásának minősül.” azért tisztességtelen, mert a fogyasztó szóbeli nyilatkozatát előre, a jogszabállyal ellentétesen úgy rögzíti, hogy a felek közötti előfizetői szerződés még nem jött létre.

Mindemellett az ÁSZF azon rendelkezése tisztességtelen, amely szerint „Érvénytelenség esetén a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatások díját nem téríti vissza, az Előre Fizető Előfizető a SIM kártyán esetlegesen még meglévő egyenlegét elveszíti.”. A kikötés azért tisztességtelen, mert kizárja, hogy a fogyasztó visszakövetelje a már teljesített ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását.

A másodfokú bíróság döntése azt jelenti, hogy a tisztességtelen kikötések a folyamatban lévő szerződések esetében érvénytelenek, vagyis a szolgáltató nem hivatkozhat rájuk, az új szerződésekbe pedig nem kerülhetnek bele.

Hozzászólások lezárva.