Főoldal » Hírek » Évtizedes börtönbüntetés vár a fékezhetetlen fiatalkorúra – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fia­tal fiú­val szem­ben, aki bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta az őt elha­gyó barát­nő­it. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020-ban emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 16 éves, és a bün­te­tő­el­já­rás során újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő fiú­val szem­ben, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. júni­us 29-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel és több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 12 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A már 15 éve­sen jegy­ben járó fiú kap­cso­la­tuk alatt fél­té­keny­ség­ből sok­szor bán­tal­maz­ta jegye­sét, aki őt elhagy­ta. A fia­tal a sza­kí­tást nem tudta elfo­gad­ni. 2018 már­ci­u­sá­ban elcsal­ta a sér­tet­tet a rác­ke­vei Duna-ághoz, majd a töl­tés­ről a 0 fokos vízbe lökte. A sér­tett a part­ra tudott evic­kél­ni, ahol a fiú tovább bán­tal­maz­ta, vágó­esz­köz­zel össze­ka­sza­bol­ta, majd az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került sér­tet­tet hátra hagy­ta. A lány a lélek­je­len­lé­té­nek köszön­he­tő­en tele­fo­non barát­nő­jé­től kért segít­sé­get, és később fel­je­len­tést tett.

A bün­te­tő­el­já­rás alatt a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben - moz­gá­sát nyo­mon köve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott - bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. A kény­szer­in­téz­ke­dés alatt a fiú egy közös­sé­gi olda­lon keresz­tül ismer­ke­dett meg egy fia­tal­ko­rú lánnyal, aki rend­sze­re­sen láto­gat­ta, azon­ban ennek a kap­cso­lat­nak is sza­kí­tás lett a vége, amibe a fiú ugyan­csak nem tudott bele­tö­rőd­ni.

A fia­tal­ko­rú 2019 augusz­tu­sá­ban a nyom­kö­ve­tő­jét levág­ta, magá­hoz vett egy rugós bics­kát, és meg­szö­kött. Fel­ku­tat­ta a lányt, aki­nek az édes­any­já­val szó­vál­tás­ba keve­re­dett, majd négy­szer mell­ka­son, illet­ve alka­ron szúrt. Ezután a volt barát­nő­jét mell­be szúr­ta, majd test­szer­te össze­szur­kál­ta. A lány éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg. Édes­any­ját élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei miatt ugyan­csak meg­mű­töt­ték, és a táma­dás követ­kez­té­ben poszt­tra­u­más stresszt is elszen­ve­dett.

Az íté­let ellen a fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa mel­lett, a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a másod­fo­kú bün­te­tő­el­já­rás befe­je­zé­sét.

A koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tók:

http://ugyeszseg.hu/vademeles-szerelemfeltesbol-elkovetett-emberoles-kiserlete-miatt/

http://ugyeszseg.hu/emberoles-kiserlete-miatti-buntetoeljaras-alatt-ismet-olest-kiserelt-meg-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/