Főoldal » Hírek » Fagylaltozóból lopott- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki egy esz­ter­go­mi fagy­lal­to­zó­ból ellop­ta a bevé­telt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2018. május 24-én a kora esti órák­ban Esz­ter­gom egyik fagy­lal­to­zó­já­nál tar­tóz­ko­dott. A vád­lott kihasz­nál­ta, hogy az alkal­ma­zott a büfé előtt a szék­ről a pár­ná­kat szedi össze, és más a közel­ben nem tar­tóz­ko­dik, így bement a büfé kiszol­gá­ló részé­be és onnan az őri­zet­le­nül hagyott kasszá­ból eltu­laj­do­ní­tott 80.000 Ft kész­pénzt, majd elfu­tott a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, akkor vele szem­ben a bíró­ság tíz hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint kettő évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.