Főoldal » Hírek » Falba fúrt lyukon keresztül leskelődött a balatoni szállásadó – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 52 éves férfi ellen, aki 17 ven­dé­gét figyel­te meg für­dő­szo­ba hasz­ná­lat köz­ben, amit rög­zí­tett is, vala­mint több adat­hor­do­zó­ján gye­re­ke­ket ábrá­zo­ló por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket tárolt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019-ben elha­tá­roz­ta, hogy az ere­de­ti­leg más célra ren­delt cső­ka­me­rák­kal a bala­to­ni apart­man­há­zá­ban szál­lást fog­la­ló ven­dé­ge­it fogja meg­fi­gyel­ni, miköz­ben a für­dő­szo­bá­ban tar­tóz­kod­nak.

A férfi az apart­ma­no­kat össze­kö­tő szer­víz­fo­lyo­só és a für­dő­szo­bák között lyu­ka­kat fúrt úgy, hogy a folyo­só­ról a nyí­lá­sok­ba veze­tett cső­ka­me­rák­kal a toa­let­tek­re és a zuhany­ka­bi­nok­ra lás­son rá.

A vád­lott 2019 ápri­li­sa és júli­u­sa közöt­ti idő­ben 17 sér­tett­ről készí­tett fel­vé­te­le­ket titok­ban, ami­kor a wc-t hasz­nál­ták, beté­tet cse­rél­tek, mez­te­le­nül zuha­nyoz­tak, de volt olyan pár is, aki­ket sze­xu­á­lis tevé­keny­ség köz­ben fil­me­zett le.

A fér­fit végül két ven­dég buk­tat­ta le, akik ész­re­vet­ték, hogy a mosó­gép­nek kiha­gyott helyen lyu­kak van­nak a csem­pe fugá­já­nál és a nyí­lá­sok­ban mozog egy opti­kai kame­ra.

A hely­szín­re érke­ző fonyó­di rend­őrök lefog­lal­ták a vád­lott vala­mennyi adat­hor­do­zó­ját, ame­lyek vizs­gá­la­ta során az esz­kö­zö­kön 400-nál több, tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött gye­re­kek­ről készült por­nog­ráf tar­tal­mú képet is talál­tak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­ri – 3 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban.

A férfi az apart­ma­no­kat össze­kö­tő szer­víz­fo­lyo­só és a für­dő­szo­bák között lyu­ka­kat fúrt.
A fér­fit végül két ven­dég buk­tat­ta le, akik ész­re­vet­ték, hogy a mosó­gép­nek kiha­gyott helyen lyu­kak van­nak a csem­pe fugá­já­nál és a nyí­lá­sok­ban mozog egy opti­kai kame­ra.