Főoldal » Heves Megyei Főügyészség » Fegyházbüntetést indítványoz az ügyészség a családon belüli erőszak elkövetőjére – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső, más ügy­ben jelen­leg is jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő, 30 éves férfi ellen, aki az elmúlt évek­ben Kis­kö­rén rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát.

A pár­kap­cso­lat már 2017-ben meg­rom­lott a felek között, ettől kezd­ve a vád­lott havon­ta több eset­ben is agresszí­van lépett fel a sér­tet­tel szem­ben, akit a közös lakó­he­lyü­kön lök­dö­sött, rán­ga­tott, sőt meg is pofo­zott. A nő emi­att több­ször a szü­le­i­hez mene­kült, majd oda is köl­tö­zött. A folya­ma­tos csa­lá­don belü­li erő­szak saj­nos soká­ig rejt­ve maradt a ható­sá­gok előtt.

2019. ápri­lis 8-án az esti órák­ban a vád­lott a helyi piac köze­lé­ben, az utcán sétált, majd hama­ro­san össze is veszett a sér­tet­tel, akit ott hely­ben ököl­lel több­ször meg­ütött. Ennek elle­né­re a volt élet­tár­sak végül együtt men­tek el a férfi lakó­he­lyé­re, ahon­nan a nő késő este haza kívánt térni a szü­lei laká­sá­ra. A vád­lott azon­ban ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, rázár­ta az ajtót, és csak haj­nal­ban enged­te ki a szo­bá­ból, ami­kor a sér­tett azt mond­ta, hogy a mos­dó­ba kell men­nie. A fog­va­tar­tott nőnek ezután sike­rült kijut­ni a ház­ból, így el tudott mene­kül­ni a szü­le­i­hez, de haj­na­li ötkor a vád­lott oda is utá­na­ment. A fel­dúlt férfi besza­kí­tot­ta a kaput, majd a bejá­ra­ti ajtót, azon­ban végül nem sike­rült magá­val vinni volt élet­tár­sát, mert a házi­ak össze­fog­tak és kiza­var­ták őt az ott­ho­nuk­ból. Alig egy hónap­pal később a vád­lott egy ren­dez­vé­nyen ismét rátá­madt a sér­tett­re, akit ekkor már a rend­őrök véd­tek meg a kitar­tó­an agresszív elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A járá­si ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­tá­ra tekin­tet­tel a tör­vény akár 7 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki a ter­helt­tel szem­ben, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A vád­lott a bün­te­té­sé­ből nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.