Főoldal » Hírek » Fegyverrel fenyegette szomszédját az idős férfi – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 72 éves férfi a fegy­vert ittas álla­pot­ban fogta a szom­széd­já­ban lakó 81 éves nő mell­ka­sá­ra.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott és a sér­tett között hara­gos a viszony. A bűn­cse­lek­ményt a vád­lott idén tavasszal követ­te el egy győri tár­sas­ház­ban.

Laká­sá­ból kilép­ve elő­ször szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd meg­ölés­sel fenye­get­te és az enge­déllyel tar­tott fegy­ve­rét mint­egy 20 cm távol­ság­ból a sér­tett mell­ka­sá­ra irá­nyí­tot­ta.

Az ügyész­ség a fér­fit zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni.