Főoldal » Egyéb kategória » Fejenként kétszázezer forintért értékesítették a nőket

A két férfi és egy nő vád­lott közül az egyik férfi azzal az ígé­ret­tel csal­ta az ország kele­ti részé­ről Győr­be a két sér­tet­tet, hogy ott már nem kell a tes­tü­ket árul­ni­uk. Győr­ben azon­ban fejen­ként két­száz­ezer forin­tért érté­ke­sí­tet­te őket. A sér­tet­te­ket meg­vá­sár­ló nő pedig az élet­tár­sá­val együtt bezár­va tar­tot­ta a sér­tet­te­ket, pros­ti­tu­ál­ta őket és elvet­ték a jöve­del­mü­ket is.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a két sér­tet­tet – akik közül az egyik a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor kis­ko­rú volt – a férfi korább­ról ismer­te. Őket azzal tévesz­tet­te meg, hogy nekik segí­te­ni sze­ret­ne, elvi­szi őket Győr­be egy ked­ves nőhöz, akire csu­pán mosni és főzni kell.

Az eleve kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, koráb­ban inté­zet­ben nevel­ke­dő sér­tet­tek még aznap elfo­gad­ták az aján­la­tot és 2018 tava­szán Győr­be utaz­tak a fér­fi­val. A férfi már ekkor meg­be­szél­te a nőis­me­rő­sé­vel a két sér­tett eladá­sát. Tudta ugyan­is a nőről, hogy a két győri laká­sa szo­bá­i­nak – napi tíz­ezer forin­tos áron – prostitú­ció cél­já­ból tör­té­nő kiadá­sá­ból él.

A sér­tet­tek Győr­be érke­zé­sük után más­nap tud­ták meg, hogy pros­ti­tú­ció cél­já­ból érté­ke­sí­tet­ték őket, az eladá­si ára­kat pedig le kell dol­goz­ni­uk. A sér­tet­te­ket meg­vá­sár­ló nő és az élet­tár­sa azzal fenye­get­te meg a lányo­kat, hogy a köve­te­lés nem tel­je­sí­té­se ese­tén elad­ják őket Buda­pes­ten, ahol még kemé­nyebb körül­mé­nyek közé kerül­nek majd.

A sér­tet­tek­ről a nő ero­ti­kus fotó­kat készí­tett, ami­ket az élet­tár­sa hir­de­té­si olda­la­kon jelen­te­tett meg, majd azt is meg­ha­tá­roz­ták és meg­hir­det­ték, hogy milyen jel­le­gű sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást fog­nak nyúj­ta­ni a sér­tet­tek.

A sér­tet­tek bevé­te­lét a vád­lot­tak elvet­ték, a lakás bejá­ra­ti ajta­ját pedig zárva tar­tot­ták.

A sér­tet­tek – min­de­nü­ket hát­ra­hagy­va – úgy tud­tak meg­szök­ni, hogy a lakás­ba érke­ző újabb pros­ti­tu­ált az ajtó­ban felej­tet­te a kul­csot.

A vád­lot­tak ter­hé­re rótt két rend­be­li minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem, a nő és élet­tár­sa ter­hé­re ezen felül rótt pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt velük szem­ben több, mint húsz év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.