Főoldal » Hírek » Fejlemények az „ördög ügyvédje”-ként ismert ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ható­ság az ügy jogász vég­zett­sé­gű gya­nú­sí­tott­ját a mai napon foly­ta­tó­la­go­san kihall­gat­ta, és a vele szem­ben koráb­ban közölt gya­nú­sí­tást módo­sí­tot­ta. Ennek lénye­ge sze­rint, a gya­nú­sí­tott az ügy tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény­nek nem bűn­se­géd­je, hanem tet­te­se.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda - a zsa­ro­lás miatt indult ügy­től tör­tént elkü­lö­ní­tés foly­tán – a külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben két sze­méllyel szem­ben foly­tat nyo­mo­zást.

A nyo­mo­zók az ügy jogász vég­zett­sé­gű gya­nú­sí­tott­ját a mai napon foly­ta­tó­la­go­san kihall­gat­ták, és a vele szem­ben koráb­ban közölt gya­nú­sí­tást módo­sí­tot­ták.

A jelen­le­gi meg­ala­po­zott gyanú, így a módo­sí­tott tény­ál­lás sze­rint, az ügy jogász vég­zett­sé­gű gya­nú­sí­tott­ja az ügy tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény­nek nem bűn­se­géd­je, hanem tet­te­se.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a jogász vég­zett­sé­gű gya­nú­sí­tott hozta nyil­vá­nos­ság­ra az ügy tár­gyát képe­ző komp­ro­mit­tá­ló vide­ó­fel­vé­telt, amely külön­le­ges sze­mé­lyes ada­to­kat tar­tal­ma­zott, és amely­nek nyil­vá­nos­ság­ra kerü­lé­se a fel­vé­te­len sze­rep­lő sze­mé­lyek­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met oko­zott.

A meg­ala­po­zott gyanú módo­sí­tá­sát a nyo­mo­zás során beszer­zett újabb ada­tok, így pl. a nyo­mo­zó ható­ság által kül­föld­ről beszer­zett digi­tá­lis bizo­nyí­té­kok ala­poz­ták meg.