Főoldal » Hírek » Fejszével ütötte haragosa fejét egy férfi – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy fér­fi­val és egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik hara­gos viszo­nyuk miatt kerül­tek egy­más­sal konf­lik­tus­ba, illet­ve a fel­nőtt­ko­rú a sér­tett éle­té­re tört.

A vád sze­rint a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en hara­gos viszony­ban áll­tak egy­más­sal, továb­bá a férfi harag­ban van a fia­tal­ko­rú nagy­ap­já­val, a sér­tet­tel is.

2021. már­ci­us 6-án, 19 óra­kor a fia­tal­ko­rú az élet­tár­sá­val Tisza­gyu­la­há­zán gya­lo­golt nagy­ap­ja háza felé, ami­kor össze­ta­lál­koz­tak a fér­fi­val. A fel­nőtt pro­vo­ka­tív maga­tar­tá­sa miatt a két férfi között szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki, amit ész­lel­ték a fia­tal­ko­rú roko­nai, ezért a párt bekí­sér­ték a sér­tett házá­ba. A férfi haza­ment, azon­ban fel­in­dult­sá­ga foko­zó­dott, magá­hoz vett egy 80 cm hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kést, vala­mint egy fej­szét, és azok­kal elment a sér­tett házá­hoz.

A férfi beki­a­bált az udvar­ra és a ház­ban tar­tóz­ko­dó­kat meg­ve­rés­sel, illet­ve meg­ölés­sel fenye­get­te. Ezt ész­lel­ve a fel­há­bo­ro­dott sér­tett kiment az udvar­ra ,és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki tovább fenye­ge­tő­zött. Erre a sér­tett az utcá­ra ment, ahol a férfi a fej­sze élé­vel egy­szer erő­tel­je­sen meg­ütöt­te a fejét. A sér­tett a táma­dás követ­kez­té­ben a föld­re esett, és az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te.

Ezt látva a fia­tal fiú kiro­hant és rátá­madt a fér­fi­ra, aki a víz­el­ve­ze­tő árok­ba esett. A fia­tal­ko­rú rátér­delt az árok­ban fekvő fér­fi­re és őt ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a fején, a hom­lo­kán, illet­ve a mell­ka­sán.

A férfi bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a kopo­nyá­ján vágott sérü­lést szen­ve­dett, amely 8 napon belül gyó­gyult, azon­ban figye­lem­mel az esz­köz jel­le­gé­re, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, vala­mint a sérült test­tá­jék­ra meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a férfi a sér­tett halá­lá­ba bele­nyu­god­va cse­le­ke­dett.

A fia­tal­ko­rú a fér­fi­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket oko­zott, azon­ban a fejet ért üté­sek követ­kez­té­ben olyan agyi sérü­lés kelet­ke­zett, amely élet­ve­szé­lyes­nek minő­sül.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a fia­tal­ko­rú vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken.

A főügyész­ség a vád­irat­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.