Főoldal » Hírek » Fel akarta gyújtani élettársát – fotókkal – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki elő­ször ben­zin­nel locsol­ta le élet­tár­sát, majd az égő ciga­ret­tá­já­val fel is akar­ta gyúj­ta­ni, amit a hely­szín­re érke­ző rend­őrök aka­dá­lyoz­tak meg.

A vád lénye­ge sze­rint a sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt álló vád­lott a sér­tet­tel közel 30 éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban, amely­ből öt közös gyer­mek szü­le­tett. A viszo­nyuk a férfi ita­lo­zá­sa, vala­mint fél­té­keny és agresszív maga­tar­tá­sa miatt meg­rom­lott, ezért az asszony 2021 júni­u­sá­ban közöl­te a műhe­lyük­ben tar­tóz­ko­dó élet­tár­sá­val, hogy külön akar köl­töz­ni.

Az erő­sen ittas férfi a sér­tett beje­len­té­sé­től rend­kí­vül indu­la­tos lett, hir­te­len fel­kap­ta a köze­lé­ben lévő 5 lite­res ben­zi­nes fla­kont és annak tar­tal­mát nagy­részt a sér­tett ruhá­za­tá­ra, vala­mint hajá­ra locsol­ta. Az ijedt nő tart­va attól, hogy dohány­zó élet­tár­sa meg­gyújt­ja az üzem­anya­got, kifu­tott a műhely­ből, majd hívta a rend­őr­sé­get és végül az utcá­ra mene­kült.

A férfi a rövid időn belül kiér­ke­ző fonyó­di jár­őrök jelen­lé­té­ben, a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re égő ciga­ret­tá­já­val a sér­tett felé köze­lí­tett, majd azt a nőre akar­ta pöc­köl­ni, amit a jár­őrök testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tud­tak csak elhá­rí­ta­ni.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben.

A képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készül­tek.